top of page

REGULAMIN
IWONA METNER - INSTRUKTOR JAZDY NA ROLKACH

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów jest firma Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 101/20,  23-400 Biłgoraj,  NIP: 9181764727
1.2.    Za zorganizowanie kursu, zajęć, warsztatów odpowiada Iwona Metner, a za prawidłowy przebieg kursu odpowiadają instruktorzy wyznaczeni przez Właściciela.
1.3.    Zgłoszenie Uczestnika lub przez przedstawiciela prawnego Uczestnika udziału w zajęciach, kursie lub warsztatach przez system zapisów ActiveNow/formularz zapisu jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu, dostępnego na stronie internetowej  ( www.funrolki.pl/regulamin-iwona-metner ).
1.4.    Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
1.5.    Instruktor prowadzący zajęcia, kurs lub warsztaty potwierdza że posiada kwalifikacje instruktorskie - dyplom i certyfikat Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, niezbędne do realizacji zajęć nauki jazdy na rolkach.
1.6.    Program zajęć, kurs lub warsztaty układa instruktor prowadzący zajęcia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dostosowując go do poziomu i możliwości grupy.
1.7.    Zajęcia, kursy lub warsztaty prowadzone są przez instruktora Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich Iwonę Metner, z możliwym zastępstwem, które będzie realizowane  przez certyfikowanych instruktorów PZSW Mateusza Miazgę (Furnifit Sp. z o.o.) i Katarzynę Wilkos Instruktor.
1.8.    Jeśli formuła zajęć, kursu lub warsztatów tego wymaga będą one prowadzone z udziałem większej ilości wykwalifikowanych instruktorów wyznaczonych przez Właściciela.

2.    USŁUGI - WARUNKI UCZESTNICTWA, PŁATNOŚCI I ODRABIANIA

2.1.    ZAJĘCIA W FORMIE KURSU - „KURS”

2.1.1.    Zajęcia w formie kursu odbywają się w według ram czasowych, ilości oraz po cenie określonej w panelu klienta systemu ActivNow/formularzu zapisu. 
2.1.2.    Organizator ma maksymalnie 90 dni kalendarzowych. W razie niezorganizowania zajęć w tym okresie, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły. 
2.1.3.    Płatność za kurs jest pobierana z góry przed wykonaniem usługi.
2.1.4.    W przypadku nieobecności klienta na kursie, która została zgłoszona przez panel klienta przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć kursowych istnieje możliwość ich odrobienia w ciągu 90 dni od zakończenia kursu w wyznaczonym przez prowadzącego miejscu i terminie.
2.1.5.    Jeżeli miejsce i termin nie będzie możliwe do wyznaczenia, klient otrzyma rabat o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który może wykorzystać w ciągu 90 dni od zakończenia kursu na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.1.6.    Po 90 dniach od zakończenia kursu możliwość odrobienia nieobecności lub skorzystania z rabatu na kolejne zajęcia, kursy lub warsztaty przepada.

2.2.    ZAJĘCIA GRUPOWE CYKLICZNE

2.2.1.    Zajęcia grupowe cykliczne odbywają się w według terminów ,ram czasowych, ilości oraz po cenie określonej w panelu klienta systemu ActivNow/formularzu zapisu. 
2.2.2.    W razie niezorganizowania zajęć w ciągu 45 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu uwzględnionego w formularzu zapisu, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły lub przyznania rabatu w wysokości opłaty za zajęcia, które się nie odbyły do wykorzystania w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia przyznania rabatu na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.2.3.    W przypadku gdy zajęcia są niemożliwe do zorganizowania ze względu na warunki atmosferyczne klientowi zostanie przyznany rabat o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który zostanie uwzględniony w trakcie naliczania opłaty za kolejny miesiąc rozliczeniowy.
2.2.4.    Płatność za pierwszy miesiąc rozliczeniowy zajęć jest pobierana z góry. Opłata za kolejne miesiące jest naliczana do piątego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego, a płatna do dziesiątego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego.
2.2.5.    W przypadku nieobecności klienta na zajęciach, która została zgłoszona przez panel klienta przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć, klientowi zostanie przyznany rabat o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który zostanie uwzględniony w trakcie naliczania opłaty za kolejny miesiąc rozliczeniowy.
2.2.6.    W przypadku rezygnacji  uczestnika po pierwszym miesiącu brak jest możliwości zwrotu środków za nieodbyte zajęcia, odrobienia zajęć, a rabat za nieobecności nie zostanie przyznany.
2.2.7.    W przypadku nieobecności w ostatnim miesiącu rozliczeniowym zajęć cyklicznych lub rezygnacji w kolejnych miesiącach po pierwszym miesiącu rozliczeniowym rabat za nieobecności będzie można wykorzystać w ciągu 90 dni kalendarzowych na kolejne/inne zajęcia, kursy oraz warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.

2.3.    ZAJĘCIA INDYWIDUALNE CYKLICZNE

2.3.1.    Zajęcia indywidualne cykliczne odbywają się w według ram czasowych, ilości oraz po cenie określonej w panelu klienta systemu ActivNow/formularzu zapisu. 
2.3.2.    W razie niezorganizowania zajęć w ciągu 45 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu uwzględnionego w formularzu zapisu, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły lub przyznania rabatu o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, które się nie odbyły do wykorzystania w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia przyznania rabatu na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.3.3.    W przypadku gdy zajęcia są niemożliwe do zorganizowania ze względu na warunki atmosferyczne klientowi zostanie przyznany rabat równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który zostanie uwzględniony w trakcie naliczania opłaty za kolejny miesiąc rozliczeniowy.
2.3.4.    Płatność za pierwszy miesiąc rozliczeniowy zajęć jest pobierana z góry, opłata za kolejne miesiące jest naliczana do piątego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego, a płatna do dziesiątego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego.
2.3.5.    W przypadku nieobecności klienta na zajęciach, która została zgłoszona przez panel klienta do 3 (trzech) godzin przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć, klientowi zostanie przyznany rabat równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który zostanie uwzględniony w trakcie naliczania opłaty za kolejny miesiąc rozliczeniowy. W pozostałych przypadkach zajęcia uznaje się za odbyte.
2.3.6.    W przypadku rezygnacji  uczestnika po pierwszym miesiącu brak jest możliwości, zwrotu środków za nieodbyte zajęcia, odrobienia zajęć, a rabat za nieobecności nie zostanie przyznany.
2.3.7.    W przypadku nieobecności w ostatnim miesiącu rozliczeniowym zajęć cyklicznych lub rezygnacji w kolejnych miesiącach po pierwszym miesiącu rozliczeniowym rabat za nieobecności będzie można wykorzystać w ciągu 90 dni kalendarzowych na kolejne/inne zajęcia, kursy oraz warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.

2.4.    ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

2.4.1.    Zajęcia indywidualne odbywają się w według terminu, ram czasowych oraz po cenie określonej w panelu klienta systemu ActivNow/formularzu zapisu. 
2.4.2.    W przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć w ciągu 30 dni od pierwotnego terminu określonego w formularzu zapisu, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły lub uzyskania rabatu o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który może wykorzystać w ciągu 90 dni od pierwotnego dnia zajęć na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.4.3.    Płatność za zajęcia pobierana jest z góry przed wykonaniem usługi.
2.4.4.    W przypadku nieobecności klienta na zajęciach, która została zgłoszona przez panel klienta do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć istnieje możliwość ich odrobienia w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia w wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie. W pozostałych przypadkach zajęcia uznaje się za odbyte.
2.4.5.    Jeżeli miejsce i termin nie będą możliwe do wyznaczenia, klient otrzyma rabat o równowartości opłaty za nieodbyte zajęcia, który może wykorzystać w ciągu 90 dni od pierwotnego dnia zajęć na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.4.6.    Po 90 dniach po pierwotnym terminie zajęć możliwość odrobienia nieobecności lub skorzystania z rabatu na kolejne zajęcia, kursy lub warsztaty przepada.

2.5.    WARSZTATY

2.5.1.    Warsztaty odbywają w terminie, formie oraz cenie określonej w w panelu klienta systemu ActivNow/formularzu zapisu.
2.5.2.    W przypadku braku możliwości niezorganizowania warsztatów w ciągu 30 dni od pierwotnego terminu określonego w formularzu zapisu, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły lub uzyskania rabatu o równowartości opłaty za nieodbyte warsztaty, który może wykorzystać w ciągu 90 dni od pierwotnego dnia zajęć na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.5.3.    Płatność za warsztaty pobierana jest z góry przed wykonaniem usługi.
2.5.4.    W przypadku nieobecności klienta na zajęciach, która została zgłoszona przez panel klienta przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik otrzyma rabat o równowartości opłaty za nieodbyte warsztaty, który może wykorzystać w ciągu 90 dni od pierwotnego dnia warsztatów określonego w formularzu zapisu na inne zajęcia, kursy lub warsztaty organizowane przez Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach.
2.5.5.    Po 90 dniach po pierwotnym terminie zajęć możliwość skorzystania z rabatu na kolejne zajęcia, kursy lub warsztaty przepada.

2.6.    PŁATNOŚCI – INFORMACJE OGÓLNE 

2.6.1.    Płatność za zajęcia jest możliwa poprzez: szybkie płatności tPay, przelew tradycyjny na numer konta wskazany w trakcie zapisu oraz gotówką przed pierwszymi zajęciami, zajęciami w formie kursu lub warsztatami jeśli formularz zapisu udostępnia taką formę płatności.


3.    REZYGNACJA I REKLAMACJE

3.1.    W razie wyboru płatności online (płatność tPay lub przelew tradycyjny) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na: kontakt@funrolki.pl
3.2.    Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się pierwszych zajęć, zajęć w formie kursu, warsztatów.
3.3.    W przypadku rozpoczętej realizacji zajęć grupowych i indywidualnych cyklicznych opłacanych miesięcznie (w ratach), Uczestnik lub przedstawiciel prawny Uczestnika może wypowiedzieć umowę przy zachowaniu 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia bieżącego cyklu rozliczeniowego. 
3.4.    Wypowiedzenie umowy prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@funrolki.pl lub listownie na adres: Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 101/20,  23-400 Biłgoraj
3.5.    Uczestnik lub przedstawiciel prawny Uczestnika ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego na adres mailowy: kontakt@funrolki.pl lub listownie na adres: Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 101/20,  23-400 Biłgoraj
3.6.    Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
3.7.    Szkoła nie udziela gwarancji na zajęcia, zajęcia w formie kursu lub warsztaty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

4.    POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

4.1.    Zajęcia, kursy lub warsztaty odbywać się będą  we wskazanej w formularzu lokalizacji oraz w przypadku zmian, w innej dostosowanej do tego przestrzeni.
4.2.    Zajęcia, kursy lub warsztaty odbywać się będą w wyznaczone dni z wyłączeniem: dni ustawowo wolnych, świąt oraz planowanych przez zarządcę obiektu ndni w których inne aktywności i plany placówki nie pozwalają na przeprowadzenia zajęć rolkowych.
4.3.    Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia, kurs lub warsztaty osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć, niewykonującym poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
4.4.    Instruktor prowadzi zajęcia, kurs lub warsztaty w zakresie nauki jazdy na rolkach z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską.
4.5.    Osoby uczestniczące w zajęciach, kursach i warsztatach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa poleceniom instruktorów i opiekunów; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu, posiadania bezpiecznego i sprawnego sprzętu do jazdy na rolkach, w tym pełnego kompletu ochraniaczy oraz kasku.
4.6.    Uczestnicy nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć, kursy lub warsztatów bez zgody instruktora.
4.7.    Zabrania się uczestnictwa w zajęciach, kursach lub warsztatach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.
4.8.    Uczestnik zajęć, kursu lub warsztatów – musi posiadać sprawny i dobrze dopasowany sprzęt sportowy – umożliwiający realizację zajęć: rolki, kask, komplet ochraniaczy na: nadgarstki, łokcie i kolana, torba na sprzęt i woda.
4.9.    Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć, kursu oraz warsztatów. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach, kursach lub warsztatach.
4.10.    W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia, kurs lub warsztaty.
4.11.    Uczestnik zajęć, kursu lub warsztatów we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
4.12.    W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć, kursu lub warsztatów.

5.    WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1.    W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
•    Posiadanie dostępu do sieci Internet;
•    Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
•    Posiadanie aktywnego konta e-mail.
5.2.    Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
5.3.    Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
•    Naruszających dobre imię osób trzecich;
•    Naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
•    Naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
•    Stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
•    namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. 

 


6.    POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1.    Uczestnik lub przedstawiciel prawny Uczestnika wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 101/20,  23-400 Biłgoraj,  NIP: 9181764727, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@funrolki.pl . 
6.3.    Twoje dane będą wykorzystywane w celu organizacji zajęć, zajęć w formie kursu, warsztatów z jazdy na rolkach i zostaną przekazane jedynie instruktorom współpracującym z Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, w tym Katarzynie Wilkos Instruktor oraz Mateuszowi Miazga (Furnifit Sp. z o.o.). 
6.4.    Uczestnik lub przedstawiciel prawny Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (tekst jedn.:Dz.U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) zarejestrowanego podczas trwania zajęć, zajęć w formie kursu, lub warsztatów. Zgoda obejmuje zamieszczenie zdjęć i filmów na stronie internetowej www.funrolki.pl, profilach Facebook, Instagram, Tiktok prowadzonych przez Iwona Metner – Instruktor, Katarzyna Futyma Instruktor, Mateusz Miazga (Furnifit Sp. z o.o.), materiałach marketingowych oraz prasie lokalnej w celu promocji działalności.
6.5.    Uczestnikowi lub przedstawicielowi prawnemu Uczestnika przysługuje możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz posiada prawo do wglądu i poprawienia danych osobowych.


7.    COVID-19

7.1.    Uczestnik zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa lub rozporządzenia oraz organy zarządzające obiektem, w którym prowadzone są zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztaty jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz w miejscach wyznaczonych przez dany obiekt, na którym odbywają się zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztaty.
7.2.    Uczestnik zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa lub rozporządzenia oraz organy zarządzające obiektem, w którym prowadzone są zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztaty zobowiązany jest do mycia oraz dezynfekcji rąk przed oraz po każdych zajęciach (każdy uczestnik posiada własne środki higieniczne).
7.3.    Uczestnik zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów z oznakami chorobowymi nie zostanie dopuszczony do zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów (m.in. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała). W przypadku uczestnika niepełnoletniego musi on zostać natychmiast zabrany przez prawnych opiekunów.
7.4.    Uczestnik zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów zobowiązuję się również do przekazania informacji gdyby w trakcie zajęć w formie kursu lub warsztatów pojawiły się zmiany w stanie jego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
7.5.    Opiekunowie odprowadzający oraz odbierający niepełnoletnich uczestników zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa lub rozporządzenia oraz organy zarządzające obiektem, w którym prowadzone są zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztaty, zobowiązani są do bezwzględnego zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz w miejscach wyznaczonych przez dany obiekt.

 


8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.    Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów ze względu na organizacyjne, techniczne lub prawne kwestie związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestników.
8.2.    Zmiany w Regulaminie podawane będą Uczestnikom poprzez Panel Klienta w systemie ActiveNow lub dostarczone na piśmie.
8.3.    Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, z Iwona Metner - Instruktor jazdy na rolkach, nie później niż do rozpoczęcia pierwszych zajęć, zajęć w formie kursu lub warsztatów następujących po ogłoszeniu zmian Regulaminu.
8.4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r.

bottom of page